Home

Welkom op de website van de Anton de Kom Stichting. Dit is de officiële website van de stichting die in 1985 door de kinderen van Anton de Kom in het leven is geroepen. De doelstelling van onze stichting is ten eerste om het werk en gedachtengoed van Anton de Kom in binnen- en buitenland onder een breed publiek te verspreiden. Daarnaast streven wij naar eerherstel voor Anton de Kom in Nederland. Maar onze stichting zet zich ook in voor tal van maatschappelijke projecten. Onze doelstellingen/beleidsplan vind u hieronder.

Voor vragen en informatie: info@antondekomstichting.nl

Voor vragen van de pers:
Graag contact opnemen met Vincent de Kom (secretaris):


De doelstellingen/beleidsplan van de Anton de Kom Stichting zijn onder te verdelen in twee categorieën:

Publiciteit & Educatie

 1. Het onder de aandacht brengen van het levensverhaal van Anton de Kom, zijn werken (in het bijzonder Wij Slaven van Suriname) en zijn gedachtegoed in Nederland, in Suriname en de rest van de wereld. 
 2. Het initiëren en ondersteunen van educatieve- en onderzoeksprogramma’s waarin aandacht wordt besteed aan de Nederlandse koloniale geschiedenis, die van Suriname in het bijzonder. Het antikoloniale gedachtegoed van Anton de Kom en de focus voor de slachtoffers van het koloniale systeem moet daarbij centraal staan.
 3. Het tegengaan van racisme, discriminatie en antisemitisme en het opkomen voor gelijke rechten, democratie en vrijheid in de geest van Anton de Kom.
 4. Het stimuleren van bescherming, beheer en behoud van koloniaal erfgoed, vooral v.w.b. Suriname, zodat toekomstige generaties hier ook kennis van kunnen nemen. 

Eerherstel en beschermen naam

 1. De stichting zet zich in om ook van officiële zijde erkenning en eerherstel te krijgen voor Anton de Kom. De Stichting spoort het kabinet aan om de motie eerherstel uit te voeren en werkt daarmee samen om te komen tot een passende uitvoering. 
 2. Eerherstel en erkenning in Suriname zijn ook belangrijk. Wij zullen samen met onze Surinaamse zusterorganisatie optrekken om dit te bewerkstelligen. Het behoud van het geboortehuis van Anton de Kom neemt hier een belangrijke plaats in. 
 3. Het tegengaan van alle personen en organisaties die op oneigenlijke wijze de erfenis van Anton de Kom voor eigen gewin misbruiken of die goede naam, reputatie en gedachtegoed van Anton de Kom schade toebrengen. 

Plan van aanpak Publiciteit & Educatie

De stichting werkt actief mee aan het onder de aandacht brengen van Anton de Kom, zijn werk en zijn gedachtegoed door:

 • het organiseren van lezingen al dan niet in samenwerking met relevante partners waaronder museale instellingen, universiteiten en grassroots-organisaties;
 • Het ontwikkelen, verzorgen en aanbieden van lesmateriaal; 
 • tentoonstellingen, films of andere audiovisuele producties over zijn leven te initiëren, te stimuleren en te faciliteren;
 • (nieuwe) edities van zijn werken te initiëren of te stimuleren waardoor een bijdrage wordt geleverd aan een grotere verspreiding van zijn teksten. Dit kan bijvoorbeeld door mee te werken aan een luisterboek van Wij Slaven van Suriname, een speciale uitgave voor de jeugd of een wetenschappelijke editie; 
 • in samenwerking met uitgever Atlas/Contact of anderen te werken aan of bevorderen van vertalingen van zijn boeken;
 • via social media zijn levensverhaal onder de aandacht te brengen; 
 • via social media zijn gedachtegoed te koppelen aan belangrijke recente en minder recente gebeurtenissen die in strijd zijn met de grondbeginselen van Art.1 van de Grondwet.